top of page
סקר קרקע היסטורי

סקר קרקע היסטורי

שלב חקירה ממידע קיים אשר נותן תמונה איכותית לגבי הזיהום באתר. מידע רב מקום המדינה ועד היום נאסף ומעובד: על הפעילות באתר, על מזהמים בהם נעשה שימוש ועל התנאים הגיאוהידרולוגים באתר ובסביבתו - ממנו מנותח פוטנציאל הזיהום באתר, באם נמצא, ופוטנציאל ההסעה של מזהמים מהאתר ואל האתר.

לקוחותינו מקבלים תמונה אמינה ואי הודאות מצטמצת כבר בשלב זה!

רווח נוסף הוא חיסכון בעלויות השלבים הבאים! 

סקר גז קרקע וסקר קרקע

סקר גז קרקע וסקר קרקע

שלב חקירה באתר אשר מאפשר איתור וכימות של זיהום הקרקע ו/או מי התהום באתר. בהתאם לפוטנציאל הזיהום שהוגדר לאתר, מקורות זיהום קרקע באתר מאותרים ומאופיינים כמותית ומרחבית, ונבחנת ההשפעה של מקורות מחוץ לאתר על האתר. זה השלב שמספק את התשובה להאם קיים זיהום קרקע באתר והאם יש צורך בשיקום הקרקע.    

סקר גזי קרקע נערך גם במסגרת היתרי בניה, עבור בחינת הצורך באיטום המרתפים המתוכננים מפני גזי קרקע רעילים.

    

החברה מספקת את כל שירותי החקירה: תוכניות, סקרים, וביצוע בשטח (קדיחה, דיגום ובדיקות מעבדה)

תמיד מקפידים על יחס עלות-תועלת מיטבי עבור לקוחותינו!

ניטור מי תהום

ניטור מי תהום

שלב חקירה באתר אשר מאפשר כימות של זיהום מי התהום אשר מקורו באתר. בהתאם לחקירות קודמות, מאותר מקור זיהום מי התהום, באם נמצא, והתפשטותו המרחבית ומאפייני התווך הרווי מעובדים ומנותחים. זה השלב שמספק את התשובה להאם קיים זיהום מי תהום באתר והאם יש צורך בשיקומו.    

    

החברה מספקת את כל שירותי החקירה: תוכניות, דוחות ניטור, וביצוע בשטח (קדיחה, התקנה, דיגום ובדיקות מעבדה) 

תמיד מקפידים על יחס עלות-תועלת מיטבי עבור לקוחותינו!

דיגום וביצוע בשטח

החברה מספקת את כל השירותים המקצועיים בתהליך החקירה והשיקום, כולל ביצוע בשטח: קדיחה, דיגום, בדיקות שדה ובדיקות מעבדה.

כולם מבוצעים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ורשות המים ובמעבדות מוסמכות מטעם הרשות הלאומית מעבדות.

דיגום וביצוע בשטח

סקרי סיכונים וניהול סיכונים (IRBCA)

דרך חדשה (בישראל) להתמודדות עם אתרים מזוהמים - שלב אופציונלי.

כחלופה להגדרת זיהום לפי ערכי סף מחמירים ואחידים בכל הארץ, מחושבות רמות יעד מבוססות סיכון (לאדם ולסביבה, כיום ובעתיד) בהתאם לאיפיון הספציפי של האתר. איפיון האתר כולל ניתוח של המזהמים, דרכי ההסעה שלהם ודרכי החשיפה של קולטנים אליהם (עובדים/דיירים). לאחר הגדרת הסיכונים ניתן לנהל אותם בדרכים שונות משיקום.

דרך זו כוללת בד"כ עלויות חקירה (ייעוץ וביצוע בשטח) גבוהות יותר אך עלויות שיקום נמוכות יותר.

סקרי סיכונים וניהול סיכונים

שיקום קרקע ומי תהום

שלב טיפול בזיהום אשר נמצא באתר (בין אם בהתאם לערכי הסף המחמירים ובין אם בהתאם לערכי יעד מבוססי סיכון). הטיפול יכול להתבצע בתוך התווך המזוהם באתר (in-situ) או על-ידי הוצאת התווך המזוהם וטיפולו מחוץ לאתר (ex-situ) או באתר עצמו (on site). שיטת הטיפול יכולה להיות מבוססת על טכנולוגיות פיזיקליות, כימיות או ביולוגיות (או שילוב שלהם).

החברה מספקת את כל שירותי הטיפול: תוכניות, ביצוע בשטח (שיקום, דיגום ובדיקות מעבדה) ודוחות סיכום. 

לחברה שותפים עסקיים בינלאומיים ויחד עם ניסיון של עשרות שיטות טיפול שונות, אנו בוחנים שיטות אפקטיביות (לזיהום ולתנאי האתר), את העלויות והזמנים שלהן ומתאימים ומבצעים ללקוחותינו את החלופה האופטימלית. 

שיקום קרקע ומי תהום
חוות דעת

חוות דעת 

החברה מספקת חוות דעת שונות בנושאי מקורות, כמויות, שיטות, ועלויות טיפול של זיהומי קרקע ומי תהום. חוות הדעת בד"כ ניתנות תחת נסיבות משפטיות או פיננסיות, ביניהן:

- חוות דעת, סקירות וביקורות מקצועיות

- חוות דעת מומחה

- חוות דעת מומחה מטעם בית משפט

אנו מתאימים את העבודה לצרכים ולנושא הנדון, מציגים ממצאים ומסקנות בדרך ברורה ומובנת, ומאפשרים קבלת החלטות מושכלת – תמיד באמינות ובאובקטיביות.

Enterra-LogoGreenHeb-10years.jpg
bottom of page